• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

irop_cz_ro_b_c%20rgb_male.jpgAktuální smlouvy k nahlédnutí zde

2017INVESTIČNÍ AKCE

10.11.
2017

Projekt "Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice - II. etapa"
Stručný popis projektu:
V rámci realizace projektu dojde k rozšíření kapacity Mateřské školy Doubravka, a to prostřednictvím vybudováním přístavby jihovýchodního křídla o kapacitě 20 dětí. Projekt reaguje na dlouhodobě neuspokojenou poptávku po umístění dětí do MŠ Doubravka i MŠ v okolních obcích. Dále dojde k pořízení vnitřního vybavení do nově vzniklé třídy, zahradním úpravám vč. pořízení hracích prvků, bude vybudována příjezdová cesta pro zásobování kuchyně a posíleno zabezpečení budovy.
Cíle projektu:
- uspokojení poptávky po umístění dětí do mateřské školy - v rámci projektu dojde k výstavbě třetí třídy Mateřské školy Doubravka vč. pořízení vnitřního vybavení, čímž bude docíleno navýšení kapacity o 20 dětí a dojde tak k uspokojení poptávky po umístění dětí do MŠ nejen v obci Doubravčice, ale i v blízkých obcích
- zatraktivnění zahrady mateřské školy - v rámci projektu budou pořízeny herní prvky a provedeny zahradní úpravy, což umožní prodloužit dobu pobytu dětí na čerstvém vzduchu a environmentálně se vzdělávat
- zvýšení zabezpečení objektu a bezpečnosti dětí - toto bude provedeno prostřednictvím instalace kamer a výměnou alarmu
- vyšší možnost příjmu dětí mladších tří let - tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trhu práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu
- zvýšení možnosti uplatnění rodičů dětí na trhu práce - umístění dítěte do školky umožní oběma rodičům lépe zvládat a plnit jejich pracovní povinnosti, což povede ke zvýšení životní úrovně rodiny
- zvýšení ekonomického přínosu pro obec - vyšší životní úroveň rodin, která vznikla jako důsledek plnohodnotného zaměstnání obou rodičů, bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos pro obec jako takovou
Výsledky projektu:
Realizací projektu dojde k navýšení kapacity a tím i k vyšší možnosti příjmu dětí nejen předškolních, ale i mladších tří let, popř. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či sociálně vyloučené, a to nejen z obce Doubravčice, ale i obcí okolních.Rozvoj občanské vybavenosti zvýší prestiž obce, což se projeví i v rostoucím zájmu obyvatel o život v obci či okolních spádových sídlech (jedná se zejména o cílovou skupinu rodin s dětmi a obyvatel v produktivním věku). Přírůstek obyvatel generuje další poptávku (kultura, zdravotnictví, služby atd.), čímž zvyšuje celkovou zaměstnanost v obci a rozvoj podnikatelských aktivit.
Projekt "Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice - II. etapa" je spolufinancován Evropskou unií.

10.11.
2017
Projekt "Podpora bezpečnosti dopravy v obci Doubravčice"
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v obci Doubravčice. Zájmové území prochází jižní částí obce Doubravčice a přímo sousedí s místní komunikací II. třídy II/113, která zajišťuje dopravní spojení s obcí Mukařov a městem Český Brod. V rámci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doubravčice - dojde k rekonstrukci stávajících chodníků, výstavbě nových chodníků, výstavbě autobusových zastávek a nového veřejného osvětlení.
Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, k naplnění cíle dojde rekonstrukcí a výstavbou chodníků, veřejného osvětlení, zastávek a přechodů pro chodce v obci. Rekonstrukcí chodníků dojde ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po obci komunikaci namísto chodníků. Současně dojde ke snížení rizika srážky chodce s vozidlem, snížení rizika počtu dopravních nehod s možným usmrcením nebo zraněním osob nebo škodě na majetku a přepravovaném zboží.
Cíle projektu jsou následující:
- Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší
- Lepší dostupnost částí obce pro pěší
- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu
- Zlepšení přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy
Cílů bude dosaženo prostřednictvím:
- rekonstrukcí a výstavbou chodníků v obci v I. a III. etapě,
- rekonstrukcí a přesunem autobusových zastávek včetně jejich bezbariérovosti,
- rekonstrukcí a výstavbou veřejného osvětlení.
Výsledky projektu:
Díky projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doubravčice, zvýšení dopravní dostupnosti zaměstnání, služeb a vzdělání pro pěší, snížení rizika srážky chodce s vozidlem, snížení zátěže životního prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví, snížení negativních dopadů na infrastrukturu a ovzduší obce včetně snížení hlučnosti, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu, zlepšení přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Projekt "Podpora bezpečnosti dopravy v obci Doubravčice" je spolufinancován Evropskou unií.


2016INVESTIČNÍ AKCE

30.09. 2016

Nový vodní zdroj pro zásobování obce Doubravčice - vrty

Smlouva o provedení díla „Hydrogeologické průzkumné práce pro zajištění nového vodního zdroje pro zásobování obce Doubravčice, okres Kolín“

Výzva k podání nabídky „Hydrogeologické průzkumné práce pro zajištění nového vodního zdroje pro zásobování obce Doubravčice, okres Kolín“

07.10. 2016Odpověď na dotaz uchazeče č.1
21.10.
2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


MŠ Doubravčice dostavba SO 02 etapa IV – jihovýchodní křídlo

Dokumenty ke stažení zde a zdeKanalizace a vodovod Doubravčice – II. etapa

Dokumenty ke stažení zde

Smlouva o díloChodníky v obci Doubravčice II. etapa

A. Průvodní zpráva. B.4.1.zpráva. C.1.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA. C.1.2.1.SITUACE ČÁST 2. SOD - Tost CZ
Obec Doubravčice usiluje o získání dotačních prostředků na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti v obci Doubravčice“ (v případě schválení Žádosti o podporu až ve výši 90 %) z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.
Chodník je navržen v jižní části obce podél místní komunikace II/113, která zajišťuje dopravní spojení s obcí Mukařov a městem Český Brod. V navrhované trase chodníku bude provedeno nové veřejné osvětlení, přesunuta stávající autobusová zastávka a vybudována nová. Celková délka nového chodníku bude přibližně 634 m. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se podél komunikace II. třídy.
Rekonstrukce chodníků v obci - kompletní podklady (dotace, smlouva, rozpočet, mapky viz níže v odkazu)


Investiční akce - CHODNÍKY 2016.pdf


2015INVESTIČNÍ AKCE

Komunikace u MŠ Doubravčice
Upozornění pro vlastníky nemovitostí (pozemků), přímo sousedících s dotyčnou komunikací: po kolaudaci rekonstrukce komunikace k MŠ Doubravčice bude vyhlášena stavební uzávěra v délce 5 let! Tj. vlastníkům nebude umožněno síťování pozemků, které by
mělo zasahovat do hlavního řadu nově vzniklé komunikace.

Komunikace Doubravčice MŚ - dokumenty komplet (2014).pdfPřístavba MŠ
MŠ Doubravčice - přístavba - dokumenty komplet (2015).pdf

MŠ Doubravčice - přístavba - dokumenty komplet (2014).pdf


celé znění článku z Kolínského deníku ze dne 4.10.2014 - MŠ + chodníky - ZDE.pdf


ARCHIV
ROP Výzva - návrh.pdf
ROP výzva Doubravčice komunikace.pdf
Výzva úprava veřejných prostor.pdf
Krycí list nabídky.pdf
Komunikace Doubravčice MŚ - dokumenty komplet.pdf