• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Sobota, 05 Únor 2011 14:52

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Doubravčice (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).01. Oficiální název Obec Doubravčice
02. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

03. Organizační struktura Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou dva výbory: finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise. Od roku 2013 má obec zřizenu přestupkovou komisi.
organizační řád
04. Kontaktní spojení

04.1. Poštovní adresa - sídlo
Obecní úřad obce Doubravčice
Doubravčice, Obecní 94
282 01


04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad obce Doubravčice
Doubravčice, Obecní 94
282 01


04.3. Úřední hodiny
Pondělí: 9 - 10.30 h
Středa: 9 - 11, 15-17 h


04.4. Telefonní čísla
04.6. Adresa Internetové stránky
www.doubravcice.cz


04.7. Adresa e-podatelny
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


04.8. Další elektronické adresy
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

427918339/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symboly pro platby.
Poplatek za odpady: číslo popisné + rok
Poplatek za psy: číslo popisné + rok

06. Identifikační číslo (IČ) 00235369
07. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ-00235369
08. Dokumenty

08.1. Seznamy hlavní dokumentů

Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání zastupitelstva
Termíny jednání zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva
(k dispozici na úřední desce)


08.2. Rozpočet - viz. Úřední deska - archiv


09. Žádat o informace lze:

Osobně na OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Č. Brod
Telefonicky na čísle

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce OÚ, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně pomocí formuláře, který lze doručit:
 • elektronicky (e-mailem)
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu OÚ Doubravčice
 • faxem na číslo

  Ze žádosti musí být patrno, komu je určena, kdo ji podal a jaká konkrétní informace požadována. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

  Pro žádost o informace lze využít formulář viz níže.

  FORMULÁŘ Žádost o poskytnutí informací Doubravčice.pdf

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Telefonicky na čísle
Elektronicky (e-mailem či el. podatelnou)
Poštou na adresu OÚ Doubravčice
Faxem na číslo

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Osobním podáním na OÚ Doubravčice v úředních hodinách
Poštou na adresu OÚ Doubravčice

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva či Obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti, je-li toto v rozporu se zákonem, může provést Ministerstvo vnitra.

Odvolání proti správnímu rozhodnutí Obecního úřadu se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím podáním u úřadu zdejšího do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí s uvedením odůvodnění, v čem navrhovatel spatřuje nezákonnost rozhodnutí.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
formular -odvolani-proti-rozhodnuti.pdf

12. Formuláře viz. bod 13
13. Postup při řešení životních situací

Řešení běžných životních situací (trvalý pobyt, ověření pravosti podpisu, přídavky na děti, povolení kácení dřevin atd.) viz. Formuláře ke stažení
a
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy - předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení

zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky

viz. Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka                                                                                           Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)          70,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                              2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)                     50,00 Kč

ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Překročí-li předpokládané náklady 300 Kč, bude informace vyhledána a poskytnuta pouze po předchozím písemném souhlasu žadatele s výší úhrady. Platby se uskutečňují bezhotovostním převodem na výše uvedené bankovní spojení, nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny na výše uvedené číslo účtu.

Kompletní sazebník Doubravčice.pdf

16. Licenční smlouva

Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.

vzor Licenční smlouvy Licencni-smlouva-vzor.pdf

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace: ( ) 2010, ( ) 2011

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem:

Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona:

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím V roce 2010 (ne)byly poskytnuty žádné informace.
19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Od 9.11.2009 nabízí pracoviště CzechPoint na OÚ Doubravčice v úředních hodinách tyto služby:

 • úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku
 • úředně ověřený výpis ze živnostenského rejstříku
 • úředně ověřený výpis z rejstříku trestů
 • úředně ověřený výpis z rejstříku insolvenčních řízení
 • výpis z registru bodového hodnocení řidiče
 • úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí

Výpis z rejstříku trestů a výpis z registru bodového hodnocení řidiče je možné vydat pouze osobně žadateli, nebo zmocněnci, který předloží úředně ověřenou plnou moc.

Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti.

20. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

OÚ Doubravčice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
 • adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
 • evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • evidenci daní a poplatků
 • agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • personální a mzdovou agendu
 • evidenci čtenářů obecní knihovny
21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém úřadu obce Doubravčice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP 1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci OÚ Doubravčice:
Fénix, Ekonomický systém
KEO, Evidence obyvatel
Joomla, Redakční systém pro www

22. Informace o územním plánu

Nahlížení do územního plánu obce je možné na OÚ Doubravčice v úředních hodinách.

Kompletní informace o územním plánu naleznete ZDE