• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel alena.k   
Neděle, 13 Únor 2011 16:20
seznam článků
Kronika
školní kronika
poděkování
aktuálně
Všechny strany

Obecní kronika

Dne 29.02.2008 byl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Doubravčice schválen návrh založení nové obecní kroniky, dle zákona 132/2006 Sb. Kronikářkou obce se stala paní Alena Kvasničková z Doubravčic.


Zahájení zápisů tak bylo datováno až od 01.01.2008.  Kronika je vedena elektronickou formou s dostupnou přílohou. Na internetových stránkách obce nebude kronika v plném znění zveřejněna. Po ukončení kalendářního roku, schválení a zapsání všech ročních zápisů je svazek kroniky uložen na místním obecním úřadě. Nahlédnutí do kroniky je zájemcům umožněno na vyžádání a v úředních hodinách. Pořizování kopií stránek kroniky je povolenou pouze se souhlasem pracovníka OÚ a zpoplatněno dle sazebníku. Po uplynutí 10 let bude každý svazek kroniky předán do Okresního archivu v Kolíně.

Roční kronikářské zápisy (kroniky) obce Doubravčice jsou od roku 2008 uloženy na OÚ, předešlá kronika, mapující mj. historii obce, je ve Státním okresním archivu v Kolíně nahlášena po roce 1989 jako nenalezená. Vzhledem k tomu bude postupně vytvořen retrospektivním záznamem nový svazek kroniky pojednávající o historii obce. Jedná se však o dlouhodobou a časově náročnou záležitost, vzhledem k minimu podkladů a k dohledávání dat v archivech.


kroniky obce Doubravčice uložené na OÚ Doubravčice (nahlédnutí na vyžádání v době úředních hodin)

 • rok 2008
 • rok 2009
 • rok 2010
 • rok 2011
 • rok 2012
 • rok 2013
 • rok 2014 (od září 2015)

 

Můžete-li nějak přispět k doplnění historických záznamů a příloh, neváhejte!
Znáte detaily nějaké zajímavé události, víte  kde nacházely letní učebny a pláž na Šembeře, co se stalo s loutkovým divadlem? Vlastníte fotografie, pozvánky, dopisy, mapy, zápisky či předměty vztahující se k minulosti obce?
OZVĚTE SE!

 

VÍTE KDE JE ORIGINÁL KRONIKY PANA SALÁMKA DATOVANÝ OD ROKU 1921?


Školní kronika

Školní kroniky obce jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Kolíně.Zatím jedinými nalezenými dokumenty, které se na obci zachovaly, jsou:

 • "Rozpočet na rozšíření dvoutřídní školní budovy ve čtyřtřídní, pře a přístavbou v Doubravčicích" (podmínky pro zadání přístavby školy navrhla a schválila místní školní rada v říjnu 1892)
 • "Rozpočet vydání pro školu v Doubravčicích pro rok 1893"

V dubnu 2008 byly získány informace ze 4 svazků školních kronik, uložených v archívu v Kolíně. Výňatky a zajímavé části zde budou publikovány, ostatní údaje vč. fotokopií budou přiloženy do retrospektivního svazku kroniky obce Doubravčice (zatím v dlouhodobé přípravě).

Z historie místní školy
Obec Doubravčice byla původně školou přidělena ke Škvorci, v letech 1685 - 1770 si občas vydržovala vlastního kantora. Teprve roku 1770 je v obci první řádně ustanovený učitel. Škola v Doubravčicích byla jednotřídní, navštěvovaly ji i děti ze Štíhlic a Masojed. Roku 1893 se rozšířila o jednu třídu.

Později byla při škole zřízena také Mateřská školka (září 1939), učitelkou se stala paní Helena Vronská. Školku navštěvovalo v té době 28 dětí.

Obecní/Národní/Základní škola v Doubravčicích byla zrušena k 1.9. 1976.


Datum 6. 12. 1774 lze považovat za zahájení povinné školní docházky v českých zemích.
V tento den byl vydán Všeobecní školní řád. Byl ovlivněn myšlenkami J. A. Komenského. Povinnost školní docházky byla součástí tereziánských reforem.

 

Školní kronika svazek I. z let 1851 - 1893 (část zápisů psána německy, včetně úvodu z léta r. 1851)

1870
obecná škola pro obé pohlaví, jednotřídní; počet školu navštěvující 170 (chlapců 86, dívek 84); vyučuje se dopoledne 3 a odpolene 2 hodiny po celý rok

1880
započalo se vyučovati ve dvou třídách; 31. března navštívil školu c.k. okresní školní inspektor Klaisner, pobyv v každé třídě přes hodinu, zkoušeje dítky z mluvnice, v počítání pamětnému, zeměpisu, dějepisu, psaní čísel. Celý první školní rok uplynul bez památnější události.

1881
V roce 1881 nadešla doba všem národům rakouským památná tím, že v roce tom slavil sňatek svůj J. E. V. korunní princ Rudolf s princeznou belgickou Štěpánkou. Jako v celé říši, tak i v dědině zdejší slaven den sňatku - 10. květen 1881 - jako svátek. Mládež školní shromáždila se ten den v 7 h ranní ve škole, kdež jí přiměřeným proslovením byl význam tohoto dne vylíčen, načež se odebrala do chrámu Páně škvoreckého....

1882
Náleží zaznamenati na přední místě truchlivou zvěst o úmrtí velectěného p.t. c.k. okresního školního inspektora Klaisnera, který stav se nad míru horlivým plněním povinností svého povolání obětí tohoto, skonal svůj život v zájmu školství předčasně (v 40. roce věku svého) ochrnutím srdce. Pokoj budiž popeli jeho! Následkem toho nekonána v tomto roce na zdejší škole žádná inspekce.

1883 
Též potěšitelnější však událost pro školu zdejší lze v tomto roce zaznamenati a sice jest to uspořádání deklamatorní zábavy studujícími zdejšími a z okolí za přispění domácích ochotníků (dne 26. března 1883 v hostinci pí. B. Růžičkové v Doubravčicích) ve prospěch školní knihovny zdejší.

1893
povolení ku otevření 3tí třídy od listopadu...;kterýžto den jest tudíž bohdá začátkem lepších příznivějších poměrů pro školu zdejší...
Dne 9. října konána pro celou školní obec dojímavá a památná slavnost svěcení nově vystavěné a přestavěné budovy školní...


Školní kronika svazek II. z let 1893 - 1940

1895 
Statistický výkaz stavu žactva:  počet dětí
a) do školy vůbec přijatých - na poč. šk. roku 217, na konci šk. roku 211
b) dle náb. vyznání 1. římskokatolické 215, 2. evangelických 1, israelitských 1

1898
rok 1898 byl a bude jedním z nejpamátnějších pro všechny národy obývající c.k. říši rak-uherskou. Chystalit se národové rakouští oslaviti v tomto roce památku 50ti letého výročí panování J.V. císaře F. Josefa I..... Uprostřed nejhorlivějších příprav..... (viz detail)

1905
prapor 74. pluku pěchoty - bar. Schönaicka, okr. jičínský - táhnoucí k císařsým manévrům.... ubytován v Doubravčicích, Štíhlicích, Masojedech, Mukařově a Budách. Velitelství pluku a také kapela pluku samy ubytovány v Doubravčicích. Následkem toho bylo v předvečer narozenín císařských slavnostní čepobití (pozn. večerní bubnování, neboli večerka pro vojáky), hudba procházela obcí a pak zahrála před školou, kde shromážděno důstojnictvo, několik kousků koncertních.
Následujícího dne,....sloužena důst. farářem hradešínským p. Kahounkem na "Dubině" ve zvlášť za tím účelem zřízeném polním stanu, slavnostní mši svatou, při níž kapela voj. hrála velebnou píseň "Zde v skroušenosti padáme" způsobem přímo unášejícím...

1907
počet dětí na počátku školního roku 1907/8 213
ovocnářská výstava ve Škvorci

1914
vypuknutí války  .. školní mládež sebrala 17 kg listí ostružinového a jahodového na čaj pro vojáky, které bylo posláno firmě do Vídně...

1916
Místní školní rada zakoupila do všech tříd obrazy J.V. císaře a krále Karla I....
počet detí školou povinných na poč. šk. roku 164

1917
26. listopadu přestalo se vyučovati na škole pro nedostatek topiva...
válečné půjčky - na všech sedm vál. půjček bylo prostřednictvím říd. uč. upsáno přes 40 000k v celé školní obci...

1918
Počátek šk. roku zahájen dne 16. září.... v chrámu Páně na Hradeěšíně.
Počalo se vyučovati ve dvou třídách... již pátý rok z důvodu, že uč. J. Navrátil je na vojně v zajetí v Rusku.
13. - 20. října - chřipková epidemie
28. října konána Národní slavnost

1919
15. února konáno sčítání lidu - v Doubravčicích je 68 domů, 319 obyvatel, z nich 300 kat., 11 českobrat., 5 bez vyznání, 2 židé, 1 českosl. vyznání

1921
Dne 21. ledna konal říd. uč. besedu s rodiči na thema Důležitost spolupráce rodičů se školou. Účast rodičů ze Štíhlic byla velká, z Doubravčic malá.

1922/23
Místní škola zakoupila pro vyuč. ženských ručních prací šicí stroj v ceně 900 K.
Na poč. šk. roku bylo školou povinných děti 138....uč. J. Navrátil se dosud z Ruska nevrátil.
Místní školní rada zakoupila látku na zhotovení státní vlajky. Manželka říd. učitele vlajku zdarma ušila.

1924
Dne 17. a 18. srpna zloději vybourali zeď, ohnuli mříže a vykradli vše ve spíži a kuchyni. Škoda čítá na 3000 K.

1925
Dne 7. března se oslavily 75leté narozeniny našeho prezidenta škol. slavností a programem: Rozmluva k žactvu o nadlidské práci T.G. Masaryka....
umístění obecní knihovny do školy...
Počet dětí koncem školního roku 84.

1925/6
z výtěžku dětské besídky zakoupena radiofonická stanice přijímací. Jest provázena zájmem jak dětí tak i dospělých. Nezůstala však osamocena; dnes jsou v naší obci v provozu 3 radiostanice.

1927
18.3. bylo povoleno vzdělávacímu spolku "Havlíček" v Doubravčicích konati ve školní budově schůze a divadelní zkoušky.
29. 5. konaly se volby obecní... čes. soc. dem. 96 hlasů a republikáni 89 hlasů

1927/28
Žáci II. a III. třídy pořídili si pod "Zámky" na Šembeře koupaliště, pískovou "pláž" a jakousi letní učebnu. Za slunečných odpolední bylo tam vyučováno. Na konci šk. roku jest 76 žáků na celé škole.

1928
19. ledna prohlédlo si žactvo zdejší školy Kludského zvěřinec v Čes. Brodě
10leté trvání republiky... besídka ve Štíhlicích, přítomno Obecní zastupitelstvo, has. sbor a členové pol. stran. Besídku zahájil starosta obce F. Krákora. Ostatní program obstaralo žactvo obecní školy....odpol. byl společně s has. sborem v Doubravčicích uspořádán průvod od "Skalky". Hudbu zaplatil sbor. U pomníku předneseny básně...
vánoční besídka...23. prosince uspořádána ve škole... s nadílkou pro žactvo... Žákyně 2 tř. upekly cukrátka, vyšily kapesník aždému dítěti a upravily stromek. Ř. uč.....vyprávěl 2 pohádky (Jak Jirka hledal Mikuláše, O vánocích).

1929
18. -24. února zastaveno vyučování pro mrazy a nedostatek paliva
Podána a schválena žádost na zakoupení stroje zvaného "Skioptikon", podmínkou bylo zakoupení stroje domácí výroby. (pozn. Skioptikon se sériově vyráběl pod tímto názvem v Americe zhruba od pol. 19. stol, roku 1870 se dostal i do Evropy. Jednalo se vlastně o diaprojektor pro promítání diapozitivů nebo-li pro tzv. promítání světelných obrazů pro širokou veřejnost.)

1930
Dne 17. června konala II. třída s tříd. uč. domovopisnou cestu do Zbraslavě parníkem z Prahy. Cesta se vydařila.
Říd. uč. Richtr bude pořádati pro školní mládež pohádkové besídky ...(promítání diapositivů).

1931
elektrisace v budově školní.. zřízena byla v bytě pro říd. uč. 4 světla, 4 světla v učebnách, na chodbu a dvůr 3 světla a v bytě pro uč. 1 světlo.
domovopisná cesta do Bohumil k prohlídce bakteriologického ústavu a odtud přes Jevany do okolí...
koupě radiového přístroje...M. šk. rada zakoupila dvoulampový stroj Titan č. 932 za 1150 Kč. Stroj byl dodán 28.X. 1931....4. prosince děti ve škole prvně poslouchaly radio.

1933
usnesením krajského civilního soudu v Praze.... Josef Navrátil, učitel v Doubravčicích, nastoupil službu voj. dne 27. července 1914 v Ml. Bolesl., odejel na ruské bojiště a stal se nezvěstným. (Dne 23.II. 1914 se oženil...) Ježto od poslední jeho zprávy uplynuly více než 2 roky, prohlašuje se ...za mrtva. Zároveň stanový podepsaný soud, že 6. února 1920 dlužno považovati za den, jehož Jos. Navrátil nepřežil. Manželství se pokládá za zrušené.

1934/35
Ob. školní výbor daroval škole gramofon a 3 desky.
sehralo žactvo II. třídy divadelní hru od K. Průchy "Maminčino srdce". Hráno bylo v lese u koupaliště.

1936
uspořádalo učitelstvo přednášku se světelnými obrazy " o Habeši "...
uč. Richter...upravil trvale rozhlasové zařízení (zmontovány ampliony do tříd, vedení upraveno zdí a stropem) a seřídil mikrofonní zařízení, do obou tříd vysíláním z kabinetu. Je ho používáno při ranním cvičením .... vše udělal zdarma, jen potřebné součásti byly zakoupeny.
konána přednáška se světelnými obrazy " Palestina a pohřbívání jindy a nyní ".
Dne 19.VIII. 1936 navštívilo naši obec naše vojsko (II. prapor pěšího pluku z Falkova v počtu 500 mužů). Bylo občany radostně přivítáno a ubytováno ve stodolách a příbytcích. Naše školní budova hostila velitelství II. praporu.

1936/37
I. třída 41 žáků    II. třída 40 žáků

1938
Dne 23. září mobilisace. Uč. Rada nastoupil vojenskou službu. Střídavé vyučování, dopoledne v 1. tříde, odpoledne v 2. třídě) až do prosince, kdy byla demobilisace....

1939
Místní školní rada požádala o povolení otevření mateřské školy, což se stalo výnosem zemské školní rady ze dne 22. 9. 1939.....umístěna bude ve III. třídě obecné školy. Učitelkou mat. školy stala se paní Helena Vronská-Charousková... Ačkoliv měli jsme dosti strachu, jak se vžije, vžila se mat. škola velmi brzy v několika dnech a děti do ní rády chodí. Škola má zapsaných 28 žáků, z toho 20 chlapců a 8 dívek. ..

1939/40
výnosem zemské šk. rady byla na zdejší škole zavedena němčina jako nepovinný předmět. Vyučování v němčině však započalo ihned 1. září 1939.
podání a schválení žádosti o feriální sobotu (pozn. den volna kdy se neučilo)...
změna rozhlasového zařízení.. říd. uč. vlastnil rádio Telefunkem - Dirigent s 6 elektronkami v ceně 3500 Kč; tento přístroj daroval škole...prodán přístroj Titan a zakoupena nová přenoska gramofonová "Paillard" (?). Říd. uč. Vronský pak vl. nákladem sestrojil poloautomatickou ústřednu rozhlasovou. Ř. uč. Vronský setrojil elektrické hodiny, které automaticky zvoní po celé budově na minutu přesně... jde tu o vlastní patent (přihlášený)...od počátku roku promítáme na škole filmy 16 mm aparátem.
14. září - 16. října - epidemie obrny, uzavření školy v obci i všech škol v celém Protektorátě


Školní kronika svazek III. z let 1940 -1970

1940
počet dětí ve škole 69, v mateřské škole 28
oprava budovy, neb se zjistilo, že krov je shnilý. ...oprava si vyžádala téměř 95 000 K. Budova je ovšem nyní ve velmi pěkném stavu.

1941/42
Loutkové divadlo ..bylo zakoupeno v Újezdě nad Lesy za 950.- K s dovozem. Má přes 60 figurek 35 cm.
vánoční prázdniny byly prodlouženy až do 3. III. 1942 pro nedostatek topiva.
navštívil zdejší školu pan okresní školní inspektor....nebyl spokojen s kronikou ....nařídil změny a doplńky po stránce výzdoby školy v říšské myšlence.

1942/43
O prázdninách...musel říd. uč. sklízeti pšenici..... v září vykonali všichni učitelé ...zkoušku z němčiny s úspěchem. 20.IV. jsme oslavili Vůdcovy narozeniny společným poslechem školního rozhlasu, po němž se žáci rozešli domů. Od jiných oslav bylo upuštěno. 
říd. uč. se vážně zranil na kole (pozn. E. Vronský) ...říd. uč. ...předvolán k výslechu..." je známa moje činnost protiněmecká v Sudetech... byl jsem vojenským soudem ... v říjnu 1938 odsouzen ... k smrti... 1939 amnestován. Vyráběl jsem ruční bomby z tlustého skla a tyto byly ... nalezeny. ...jsem stále sledován...veřejně mě bylo vyhrožováno..."

1943/44
Ihned v roce 1939 zřídil říd. uč. na škole obecní rozhlas jako první na okrese. Začátkem září však instalován po celé obci ...v síle asi 100 Watt. Ústředna je zatím na škole.

1944/45
obecná škola 77 dětí, mateřská škola 20 dětí
došlo ke změně starosty. Dosavadní starosta Jiří Šesták odsouzený na 9 měsíců do vězení za to, že uznal váhu vepře, poraženého v domácí porážce o 25 kg nižší.
od 6. III. 1945 jsou tu ve Štíhlicích němečtí vystěhovalci z kraje ... u Vratislavi... jejich oficiální pojmenování českým obyvatelstvem jsou "národní hosté"...
16. a 17. V. byli tu ve škole poprvé ubytování ruští vojáci... 28. května v kronice zápis od ruského podplukovníka

1945/46
za řídícího učitele Eugena Vronského, který odešel do Pohraničí...byl ustanoven ... Jan Pádecký... obě třídy propojeny v jednu, pro nedostatek učitelských sil na okrese.
28.X. ..školní slavnost...  7. XI. ..vzpomenuto 28. výročí Velké říjnové revoluce ...5. květen...slavnostní večer, na kterém účinkoval SČM z Doubravčic.
24.6. 1946 ...prozatimní uzavření mateřské školy

1946/47
počet žáků 46
přijetí dvouletého plánu školou..10 bodů např. se všech sil pracovat pro postavení kulturního domu a pomáhat při stavbě; sebrat 1 t odpadků...
zrušení dvojtřídky a od 1.II. 1947 je na naší škole jen jedna třída...

1947/48
Řídící učitel by jmenovám výborem místní organizace KSČ jako její zástupce do MAV (Místní akční výbor)...
Dne 8.2. 1948 darovalo Rodičovské sdružení při obecní škole...z vlastních darů...škole nejmodernější radiopřijímač "Kongres"
udělilo subvenci 100 000Kč na dostavbu kulturního domu..budeme pomáhat a dáme tak příklad spolupráce dospělým, kteří i v nových poměrech zůstávají slepými a netečnými.
dětem byl vysvětlen školský zákon,...neboť po prázdninách přijdou již do školy národní... ...během prázdnin opraveny školní chlívky...

1948/49
změna školy obecní v národní
38 žáků v jedné třídě (11 z Doubravčic, 9 ze Štíhlic, 8 z Masojed a 2 z Vrátkovské myslivny)
podle nových osnov..povede školu jinou cestou..k jinému vznešenému cíli: vychovat nového člověka, socialistu + komunistu, budovatele a uvědomělého bojovníka...
zavedení šestidenního pracovního týdne...
zrušen feriální den - středa- Prázdno je ve středu a v sobotu odpoledne.
oslava 30 let republiky ...MNV, který slíbil, že promění položením rour louku před kulturním domem na hřiště.

1949/50
zahájení pětiletky
Naše škola darovala .. 5 kg cukru bulharským dětem....vánoční sběr peří z kachen a krůt... vynesl 64 Kčs.
otevření Kulturní domu Marie Majerové (viz. detail + dopis M.M. žákům školy+ návštěva M.M.)
návštěva úderníků... Jako každý rok i letos děti pracovaly v lesní školce, odpracováno 238 hodin...

1950/51
opět škola dvojtřídní...zřízen mičurinský zájmový kroužek s námětem Zázraky na záhonech...Pole 2 ary za kulturním domem pronajal nám Josef Pačes, hostinský z Doubravčič...
ředitel školy byl.. na školení o otázkách JZD...Deštivé počasí podporuje vzrůst plevele. Žáci pomáhají čistit pole JZD od plevele a bodláku..odpracováno 63 hodiny...
člen SNB..poučil žáky...znamená SNB, která chrání nás před špióny a sabotéry...
americký brouk aneb varování před mandelinou bramborovou

1955
zaveden vodovod..výkopové práce sami rodiče...
pionýrský oddíl .. děti vybrány podle zásluh..

1958/59
počet dětí 45, počet pionýrů 25...soutěž o Mladého budovatele...mičurinský spolek - ředkvičky, rajče, jahody, květiny...chlapci mají pařeniště..

1959/60
dílna se stolem a nářadím..
pionýrský oddíl..nový plán..kázeň je uvolněna...schůzky nemají náplň

1960/61
pěvecký kroužek - technický kroužek - hudební kroužek (hra na housle) - kroužek ručních prací (dřevo/papír)

1963/64
ředitelka Drah. Bergerová.... základní učivo nezvládnuto...kázeň strašná..


Školní kronika svazek IV. z let 1970 - 1976

1969/70
počet dětí ve škole 14

1973/74
počet dětí ve škole 18
zakoupeno gramoradio...
pro zkvalitnění vyučovacího procesu a ideově politické výchovy se ředitelka zúčastńovala politického vzdělávání...

 • K 1.9. 1976 dal Odbor školství ONV na základě usnesení rady ONV (Kolín) jednotřídku školy v Doubravčicích uzavřít.
  Děti se převádějí do 2. ZDŠ v Českém Brodě.
 • Budova školy poté předána k užívání JZD Doubravčice jako administrativní prostory.
 • Nyní je sídlem firmy Týnice s.r.o. Od roku 2008 do roku 2009 firma pronajímala prostory v 1. patře budovy dětskému centru Dokolečka, které zde vedlo např. kurzy keramiky.

VŠEM, KTEŘÍ SE ČAS OD ČASU OZVOU
A NĚJAKOU DROBNOSTÍ ČI INFORMACÍ PŘISPĚJÍ K ZÁZNAMU DO HISTORIE OBCE :O)

2015
Panu Jardovi Kroupovi, za nesmírně zajímavé a poutavé čtení a také za to, že mi důvěřuje.


2013
Panu Navrátilovi za fotografie z masopustního reje.


2011
TJ Sokolu Doubravčice za poskytnuté fotografie především ze 70.let z aktivit Sokola.


2010
Paní Líkařové se podařilo dohledat (a dojednat zapůjčení) zajímavých fotografií ze života staré osady.
Panu Chroustovi děkuji za ochotu a zapůjčení záznamů týkajících se členů Sboru dobrovolných hasičů v Doubravčicích.


2009
Panu Divišovi vděčím za informace ohledně nejstarší historie Sboru dobrovolných hasičů v Doubravčicích. 
Panu Trojánkovi děkuji za zapůjčení fotografíí z počátků osady. 
Paní Hromádková poskytla k nahlédnutí album starých fotografíí a několik pohlednic obce.
Panu Jíšovi z Kozojed děkuji za ochotu s jakou prohledává svůj archiv a poskytuje mi tak cenné informace o obci a okolí.
Panu Ing. Jiřímu Vronskému děkuji za ochotu, zapůjčení a věnování fotomateriálů, týkajících se (po)válečného období obce.

 


Stále platná výzva:
Můžete-li přispět informací či zajímavým materiál k tvorbě kroniky, ozvěte se!

VÍTE KDE JE ORIGINÁL KRONIKY PANA SALAMÁNKA, DATOVANÝ OD ROKU 1921?

 

2015

Dokumenty z historie obce
Byl získán přehled chat a jejich majitelů v době jejich výstavby, dokumenty vztahující se k období 1. a 2. sv. války a k 50. létům v naší obci. Vše se pomalu (ale jistě) zpracovává...

2013

Kronika 2012
Byl dokončen zápis za rok 2012 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2012

J. Jíša
V září náhle zemřel kolega, spolupracovník a kamarád, historik a sběratel Pepa Jíša z Kozojed.

Kronika 2011
Byl dokončen zápis za rok 2011 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2011

Brožura o obci
U příležitosti konání 680 let obce (září 2011) byla vydána brožura o historii a současnosti Doubravčic, doplněná černobílými a barevnými fotografiemi. Brožura je stále v prodeji za částku 39,- Kč, k zakoupení je např. v kanceláři OÚ, v krámku - Potraviny, v Muzeu v Kostelci nad Černými lesy a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

2010

Toulavá kamera
Několikrát odložené natáčení příspěvku do pořadu ČT proběhlo v květnu, za účasti kronikářky obce.

Kronika 2009
Byl dokončen zápis za rok 2009 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2009

SDH
Zpracovávají se písemnosti se  a provádí výběr zajímavostí z Knih protokolů a Hasičského deníku (Sbor dobrovolných hasičů v Doubravčicích).

Archiv Kolín
Z Protokolů místního zastupitelstva v Doubravčicích z let 1896 - 1928 byly v archívu v Kolíně získány další informace mj. také o obecní zvoničce (kapličce).

Kronika 2008
Byl dokončen zápis za rok 2008 a spolu s obrazovou a další přílohou odevzdán na OÚ. Zájemci o nahlédnutí do Ročního kronikářského zápisu 2008 tak mohou učinit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

2008

Muzeum Kolín
Regionální muzeum v Kolíně bohužel nenalezlo žádné podstatné materiály týkající se naší obce.

Muzeum Kostelec nad Černými lesy
Muzeum v Kostelci nad Černými Lesy zapůjčilo k nahlédnutí noviny Průboj - týdeník z Černokostelecka, který vycházel před 2. sv. válkou. Informace týkající se Doubravčic jsou zpracovávány. Další noviny z tohoto období jsou přislíbeny k nahlédnutí.

Školní kroniky
Byly získány informace ze 4 svazků školních kronik, uložených v archivu v Kolíně. Výňatky a zajímavé části jsou zde již publikovány, ostatní údaje vč. fotokopií budou v retrospektivního svazku kroniky obce Doubravčice (v dlouhodobé přípravě). V archivu jsou uloženy 4 svazky : školní kronika 1851 - 1893, školní kronika 1893 - 1940, školní kronika 1940 - 1970 a školní kronika 1970 -1976.

Ustanovení kronikáře obce
29. 02. 2008 byl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Doubravčice schválen návrh založení nové obecní kroniky, dle zákona 132/2006 Sb.
Kronikářkou obce se stala paní Alena Kvasničková z Doubravčic č.p. 123.  Kronika obce bude vedena od 01. 01. 2008, elektronickou formou, s dostupnou přílohou. Na internetových stránkách obce nebude kronika v plném znění zveřejněna. Po ukončení, sepsání a vytištění každého roku, budou svazky kronik k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.  Vzhledem k tomu, že předchozí kronika je zatím vedena jako ztracená, bude postupně vytvořen retrospektivním záznamem nový svazek kroniky pojednávající o historii obce až do roku 2007.

Aktualizováno Středa, 05 Srpen 2015 13:58