Tisk
Úterý, 08 Únor 2011 16:45

Vodovod a kanalizace v obci


Informace ohledně vodného, stočného a dalších služeb zaštítěných Technickými službami obce Doubravčice naleznete na samostatných webových stránkách: Technické služby
2016 zahájena II. etapa výstavby vodovodu a kanalizace v obci

 

 

 

 

 

 

 

 


 

čistírna odpadních vod Doubravčice (ČOV)

COV 2010

COV 1-2011

ČOV 6-2011
říjen 2010 únor 2011 červen 2011
vodojem Doubravčice - Čihadla

vodojem 2010

vodojem 11-2010

duben 2010 říjen 2010

 

Informace ohledně vodného, stočného a dalších služeb zaštítěných Technickými službami obce Doubravčice naleznete na samostatných webových stránkách: Technické služby
únor 2013

Ke konci února není stále na 70 nemovitostí připojeno na kanalizaci.

Připravuje se servisní smlouva mezi obcí a vybranou firmou/osobou - zajistí servis domovních přípojek, péči o vodojem, šachty, ČOV. Smlouva by měla zajistit odstranění poruchy do 24 h od nahlášení.

leden 2013 Proběhla kolaudace celého vodovodního řadu od Kostelce n.Č.l. a to včetně Doubravčic. Kolaudace se týkala i vodojemu. Připravují se smlouvy pro občany.
říjen 2012 Stočné
Výše vybraného stočného za tento rok ovlivňuje budoucnost - od letošní částky se bude odvíjet stanovení výše částky na další období. Vybere-li se méně než jsou náklady ČOV, bude se muset stočné zvýšit.
Přípomínáme, že letos je tzv. zkušební rok tj. cena stočného je neměnná po celý rok
bez ohledu na datum podepsání smlouvy. Nyní je stočné vč. daně a pevné složky 24,- Kč/m3.
říjen 2012 Kanalizace - kolaudace
Z 250 přípojek jich není doposud 100 připojeno z důvodu nepodepsání smluv na stočné. V tom případě nelze připojit domovní gravitační přípojky.
Kdo nebude využívat kanalizaci a není připojen resp. z důvodu nepodepsání smlouvy nemůže být připojen, musí zaplatit poplatek za přípojku v částce 1440,-Kč.
(viz dvousložkové stočné - Vyhláška č. 2/2012)
září/říjen 2012 Vodovod
Hlavní řady - realizace byla zahájena na začátku roku 2012, v září byla dokončena výstavba přivaděče
Kostelec n. Č. l. - Kozojedy a provedeny tlakové zkoušky na hlavních řadech v Doubravčicích.
Nyní probíhá vystrojení vodojemu v Doubravčicích, pak bude následovat kolaudace (vodovod + přivadeč + vodojem).
předpoklad počátek roku 2013 -  funkční veřejný vodovod
začátek roku 2012 - vypsání výběrového řízení malého rozsahu pro stavbu vodovodního přivaděče
červenec  2012 Bude zahájena stavba vodovodního přivaděče z Kostelce nad Č. lesy. V červnu proběhl kontrolní den, vyřešily se přetrvávající nejasnosti. Současně začně vystrojení doubravčického vodojemu (Na Čihadlech) - kolaudace musí být do konce tohto roku, předpoklad je přelom srpna/září.
červen 2012

V současné době připojeno pouze 100 nemovitostí včetně chat (z 240). Váháte-li s podepsáním smlouvy o stočném, letos je tzv. zkušební rok tj. cena stočného je neměnná po celý rok bez ohledu na datum podepsání smlouvy.
Období zkušebního roku bude sloužit k výpočtu ceny pro další rok.

Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace bohužel pokračuje na některých místech i nadále. Obec je rozhodnuta odkrýt  na obecních pozemcích, podél silnic atd. trativody a ve spolupráci s Odborem životního prostředí v Č. Brodě bude prováděna kontrola, právě z důvodu zjištění přepadu odpadních vod.

duben 2012 KANALIZACE Důležité upozornění!!!
Všichni majitelé nemovitostí, kteří vypouštějí odpadní vody do staré dešťové kanalizace, mají do 30. 4. 2012 možnost se připojit na obecní kanalizaci bez budoucích sankcí. Pokud tak neučiní, podá obecní úřad Doubravčice podnět k zahájení řízení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně inspekci ochrany životního prostředí.

Od dubna bylo zahájeno připojování šachet a podepisování smluv o stočném.
březen 2012

STOČNÉ -(viz. také Zápis jednání zastupitelstva 3/2012)

Smlouva stočné občan 2012.pdf (VZOR)
Škodlivé látky kanalizace.pdf

Vyhláška 428/2001 vč. přílohy 12 (vodovod a kanaliza novelizace 2012).pdf
Stočné v obci upravuje Vyhláška č.2/2012 - v ní je stanovena úhrada stočného ve dvousložkové formě a stanoven druh pevné složky

Obec Doubravčice zadala v březnu 2012 poptávku ohledně zájemce z oboru instalatér/topenář, pro připojování domovních šachet v rámci akce výstavby vodovodu a kanalizace v obci.


 

Na inzerát reagovali:
instalatér p. Tenkrát - tel. 731 586 976731 586 976
Lukáš Dusil - tel. 728 128 887
Libor Prchal - tel. 607 525 642607 525 642 (cenová nabídka
ZDE.pdf )
Oldřich Marek - tel. 603 189 677603 189 677 , www.amarinstalace.cz

únor 2012 V únoru (21.2.) 2012 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na tlakovou kanalizaci a rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude nutno zahájit přepojování vašich nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Veškeré podmínky vzhledem k dotaci byly splněny a od měsíce dubna bude tedy zahájeno nejen připojování na šachty, ale také se začnou podepisovat smlouvy o stočném. Cena stočného je právě v jednání. Postup a etapyzace  se v současné době řeší.

Vodovod – hlavní řady jsou prakticky dokončené, zbývá jen provést dvě armaturní šachty – vodoměrnou na hranici Doubravčic a Štíhlic a redukční naproti obecnímu úřadu.

Připravuje se stavba přivaděče Kozojedy – Kostelec nad Černými lesy, který je podmiňující investicí pro spuštění vodovodu. V současné době tedy zbývá pouze vyřešit osazení technologie a zprovoznění vodojemu a po této realizaci zkolaudovat vodovod a pustit pitnou vodu.
prosinec 2011

K 31.12.2011  bylo v obci provedeno 10.593 m řadů tlakové kanalizace a 195 ks podružných řadů tlakové kanalizace, neboli přípojek do domovních čerpacích jímek. Dále bylo provedeno více než 190 ks plastových čerpacích šachet a osazení technologiemi.

listopad 2011

Hlavních řadů tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod včetně příslušenství byla dokončena o měsíc dříve oproti smlouvě o dílo – 30.11.2011, dále byly prováděny pouze podružné řady a domovní čerpací jímky.

Pokračuje výstavba II. etapa kanalizace a realizace vodovodních řadů (bytovky, Jabloň, bývalé družstvo)
práce budou pokračovat i u Lázného potoka a v lokalitě Na Zámcích.
Řeší se stavba vodovodního přivaděče Kostelec - Kozojedy
.

říjen 2011 V létě proběhlo výběrové řízení na dodavatele vodovodu - firma Alstap.
S pokládkou řadů tlakové kanalizace proto probíhá i realizace vodovodu.
První etapa kanalizace měla být dokončena do konce srpna, vzhledem ke skalnatému podloží a nemožnosti využití řízených podvrtů na silnici byla dokončena v říjnu.
září 2011 Vodovodní přípojky - práce měly být zahájeny v červenci,ale nebyla splněna (a není) podmínka vrácení uzavřených smluv od obyvatel.
Práce na vodovodních přípojkách byly přesto nakonec zahájeny.
červen 2011 Zahájena byla pokládka hlavních kanalizačních řadů u novostaveb a v okolí hřiště.
Dokončena ČOV Doubravčice.
Spolu se stavbouhlavního řadu je pokládána i trouba pro budoucí vodovod.
květen 2011 zahájena příprava stavby, pokládka kanalizačních řadů v chatových oblastech Na zámkách a Na čihadlech
únor 2011

Seznam objektů připojovaných v I. Etapě - Kanalizace a ČOV Doubravčice:

 

Čísla popisná - 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 109, 110, 112, 116, 120, 124, 127, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 165, 166, 168, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 213, 215

 

Čísla evidenční - 22, 31, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 99, 100, 103, 109, 113, 115, 122, 123, 132, 133, 136, 137, 143, 152, 157, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 188, 193, 194, 200, 203, 204, 206, 211, 216, 217, 223, 228, 231, 233, 236, 238, 245, 246, 251, 259, 260, 273, 275, 278, 281

 

Parcely - !!pouze v případě kolaudace domu nebo chaty do konce roku 2011!! - 342/75, 406/11, 335/49, 59/3, 59/2, 416/6, 406/7, 335/26

září 2010 Vítězem veřejné zakázky na stavbu kanalizace a ČOV pro Doubravčice se stala společnost ZEPRIS s.r.o., jež nabídla nejlepší podmínky. Smlouva o dílo v celkové hodnotě přes 50 mil. Kč bez DPH bude podepsána koncem září 2010. Dílo bude zahájeno stavbou čistírny odpadních vod ještě letos v říjnu. Náklady na stavbu ČOV jsou oproti předpokladu vyšší o téměř 3,5 mil. Kč. To je způsobeno nutností vybudování výtlaku až za soutok Lázného potoka a Šembery. Výtlak o délce více než 1 km byl u orgánů ochrany životního prostředí prolobbován některými majiteli rekreačních nemovitostí od Lázného potoka.
červen 2010 Dne 15.6.2010 bylo zveřejněno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele odkanalizování obce na centrální adrese.
květen 2010 Podepsána smlouva se Státním zemědělským intervenčním fondem, na jejímž základě bude obci poskytnuta dotace ve výši 36.000.000 Kč na stavbu čistírny odpadních vod a I. etapu kanalizačních řadů a přípojek. Dokončení stavby je dle smlouvy jaro 2012.
říjen 2009
 • Zahájena stavba vodojemu.
 • Byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ve výši 36 mil. Kč na stavbu kanalizace.
srpen 200
 • Vodoprávní povolení pro stavbu vdojemu a vodovodních řadů nabylo právní moci.
 • Byl zahájen výběr zhotovitele stavby vodojemu.
duben 2009

4.4. 2009 vydáno stavební povolení na akci - Kanalizace a čistírna odpadních vod - Doubravčice

březen 2009
 • Zahájeny práce na podání žádosti o dotace na ČOV a kanalizačního řadu pro prvních 30 přípojných bodů z krajského dotačního titulu – Fondu životního prostředí.
 • Na koordinační schůzce všech zúčastněných domluveny možnosti snížení nákladů tak, aby byly splněny podmínky poskytnutí dotací (výše celkových nákladů přepočtena na jednoho obyvatele)
 • Vypracován položkový rozpočet na obě stavby. Předpokládaná cena Doubravčice : vodovod 63 milionů, kanalizace 88 milionů; Štíhlice : vodovod 14 milionů , kanalizace 22 milionů.
 • Koordinační schůzka s projekční kanceláří, obcí Štíhlice a společností zajišťující dotace. Dohodnut společný postup obou obcí při podávání dotací a rozdělení výstavby do etap.
únor 2009
 • Uzavřena smlouva s projekční kanceláří na vypracování prováděcí dokumentace pro kanalizaci a vodovod s termínem dokončení květen 2009.
 • Podařilo se odkoupit většinu podílů komunikací vedoucí na Zámka. To umožní jednodušší projednání II. etapy vodovodu a kanalizace.
leden 2009
 • Uzavřena dohoda se společností zajiš´tující dotace pro obec Štíhlice.
 • Vypovězena smlouva s BSK- WEST. Důvodem je zdravotní stav Ing. Dostala a tím vzniklá pravděpodobnost prodlení při podávání žádostí o dotace v roce 2009.
 • Podána žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodovodu a kanalizace.
prosinec 2008 Vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace.
listopad 2008 Vypracovány a předány projektové dokumentace 240-ti přípojek.
říjen 2008 Projekční kanceláří jsou předány dokumentace pro stavební povolení.
srpen 2008
 • Byla doplněna žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu vodovodu a kanalizace.
 • ÚR pro kanalizaci se předpokládá koncem září.
 • Obec obesílá všechny spoluvlastníky komunikací Na Zámkách s návrhem smlouvy na odkup podílu na pozemku komunikace. To je nezbytným předpokladem pro zrychlení projednávání sítí v této lokalitě.
červenec 2008 Obec podepisuje mandátní smlouvu se společností BSK-WEST. Firma bude zajišťovat získávání dotace, projednávat s úřady potřebná povolení a obstarát výběrové řízení dodavatele staveb. Podání žádosti o dotace se předpokládá v říjnovém termínu dotačního titulu ROP Střední Čechy.
červen 2008
 • Územní rozhodnutí pro vodovod nabylo právní moci.
 • Zastupitelstvo schválilo připojení obce Štíhlice na ČOV Doubravčice
květen - srpen 2008 Probíhá zaměřování jednotlivých přípojek.
prosinec 2007 schema cerpaci jimky.pdf
Zápis ze schůzky občanů s projektantem vodovodu a kanalizace Ing. Fialou - Fiala ČOV 2007 zápis.pdf

Povinnost připojení se na kanalizaci - výklad č.19 k zákonu o vod. a kanalizacích

připojení na kanalizaci.pdf

 


 

Zápis ze schůzky občanů s Ing. Fialou, projekt vodovod a kanalizace, ČOV, dne 10.12.2007, zahájeno 17,05 h

Vodovod bude přiveden přes Štíhlice, Kozojedy a Kostelec n.Č.L. Štíhlice a Kozojedy projektuje také Ing. Fiala. Umístění vodojemu je projednáno v územním řízení. Odkanalizování je řešeno tlakovou kanalizací.

Princip je takový, že u každého objektu je umístěna jímka, do které přitékají splašky, v jímce je osazeno řezací čerpadlo, slabým výtlakem jsou splašky čerpány ven. To, co se má vyčistit, dělá asi 0,75kg/ den. To je naředěno objemem vody asi 80-120l/den. Pokud jde potrubí do kopce, jak se zapínají čerpadla u jednotlivých objektů, výtlak jde nahoru. Čerpá-li se skopce, je nutné zavzdušňovací armatura. ČOV je poměrně malá, výkonná, netečou na ní dešťové ani podzemní vody, jen rozřezané teplé splašky, i v zimě mají kolem 14 st. C., což je dobré pro činnost čistírny – enzymy. Investičně i provozně méně náročný, je možné kapacitu ČOV navýšit až o20% navýšením biomasy, která čistí odpadní vody.

Otázka připojení Masojed: je možnost připojení bez jakékoliv úpravy ČOV, stavební úpravy by nebyly nutné.

V obci, kde se postaví kanalizace a ČOV se obvykle zněkolikanásobí počet obyvatel – je nutná rezerva při navrhování ČOV. V plánech je zakreslen dostatečně velký pozemek pro budoucí stavební rozšíření.

K jednotlivým přípojkám: přítomným byly rozdány schematické nákresy kanalizačních přípojek. Jímka je spojena s domem gravitačním systémem- v místě co nejbližší jímce na vyvážení se umístí nová jímka, ve které bude řezací čerpadlo. Objem nové jímky je 1m3. Pro 4 člennou rodinu je produkce odpadu 0,5m3 za den. Při poruše má provozovatel systému na opravu 24h. Šnekové čerpadlo v gumovém válci, teoreticky neomezený výtlak až 160m, bude čerpat. Na čerpadle je pojistný ventil. Čerpadlo má výtlak asi 60m vodního sloupce a bude vracet v případě ucpání odtoku nařezané splašky zpět do jímky – záruka, aby se neporušila kanalizace a ni přípojka. Čerpadlo má příkon 1,1 kWh a je třífázové a bude napojeno na rozvaděč, který ho ovládá dle výše hladiny. Při překročení hladiny je na rozvaděči varovná kontrolka. Je nutná spolupráce majitele, který ohlásí případnou poruchu provozovateli. Rozvaděč 20x30x10cm na nožičce. Umístit na viditelném místě. Rozvaděč může být max. 6m od jímky, z důvodu že čerpadlo je ponorné s 10m kabelem. Jímka může být umístěna tak, aby část gravitační kanalizace byla co nejkratší, neboť ho hradí majitel. Rozvaděč a čerpadlo hradí obec. Plastovou jímku si platí každý občan. Bylo by výhodné udělat centrální objednávku přes obec – lze dosáhnout množstevní slevy. Plastová jímka o obsahu 1m3. Stávající jímka, pakliže by byla vodohospodářsky povolena, měla by se vodohospodářsky zrušit. Je možno použít stávající jímku pouze na dešťovou vodu. Stávající jímky není možné použít pro připojení na tlakovou kanalizaci. Po dobu stavby by byla nemovitost bez kanalizace. Je to i nákladnější. Samotné přepojení pak na tlakovou kanalizaci trvá asi hodinu.

Fiala-projekty se tlakovou kanalizací zabývá od r. 1995, jsou už specializovaní provozovatelé, firma má už 25 realizovaných projektů, největší Měšice (2400 obyv.), vč. bytových domů, restaurací.

Na výtlaku čerpadla je umístěna rychlospojka pro rychlou výměnu čerpadla. Kabely jsou vedeny v chráničce k rozvaděči, kde se při výměně rozpojí. Mimo uzávěr na hlavním řadu je ještě jeden uzávěr v jímce – bezpečnostní pro údržbové práce. Rozmyslete si umístění jímky na pozemky, vytlačí 0,8l/s. cca denně 5 min., za týden asi 1,5 kWh, 50 kWh za rok 1,5-4 Kč x 50. Čerpadlo nerozřeže hadry, silonky atd. čerpadlo se zastaví a takovou opravu si bude hradit majitel. Neměl by tam přijít ztužený rostlinný tuk. Krusta znemožní plovákům fungovat. V provozovatelské smlouvě bude ošetřeno množství tuku, který lze vypouštět do jímky. Zkušenosti- Kozojedy mají ČOV a tlakovou kanalizaci 4 roky, dobré zkušenosti, malá poruchovost, Kozojedy se díky tomu rozrůstají. Od r. 95 provozuje firma Bechyně, Jílové u Prahy 2400 čerpacích stanic, loni 1 porucha na čerpadle – spálení. Menší obce do 2000 obyvatel raději nic jiného než tlakovou kanalizaci nestaví, méně investičně náročná, v žádosti o dataci se přepočítává počet připojených obyvatel vs. vynaložené náklady. I vlastní technologie čov je asi o 1,2 mil. Kč levnější. I úspora na stočném, platí čerpání každý sám na rozdíl,od gravitační kanalizace, kde jsou náklady na čerpadla rozúčtovány ve stočném.

Máme projekt pro ÚR – projednává se, pak projekt pro stavební povolení – probíhá zaměřování obce, bude hotové do konce roku – pak projekt stavební povolení – podrobnější, jsou zakresleny stávající sítě, aby se voda a kanalizace vedla v jedné rýze, velká úspora za výkopové práce. Začátkem února přijdou projektanti, kde máte stávající žumpu ? Kde je studna ? Ochranné pásmo stejné jako u žumpy – min. 5 m. Nutno korigovat umístění vzhledem ke studni. Jímka se může dát i do příjezdů, může se po ní jezdit, poklop roznese zatížení do zeminy. Čím delší vlastní gravitace, tím je přípojka dražší.

 

Jak to bude v případě, že jímka je plná a nepůjde proud?
Pak nelze jímku používat. V okamžiku, kdy se vypne proud, i při maximální hladině zbývá ještě 500l . Hladina se zapíná v půlce.

Když nebudu mít vodovod, jak se bude počítat stočné ?
Paušálem dle tabulek spotřeby nemovitostí.

Chataři mají obvykle jistič 3x10A, nutno prověřit možnost navýšení kapacity jističů u jednotlivých chat. V dokumentaci je uveden 3x16A. – je opravdu nutný? – je pouze na rozběh.

Jak se dozvědí majitelé, že budou chodit geodeti?
Oznámení dostanou chataři domů poštou, místní do schránek.

Co je hrazeno z příspěvku ?
Je to uvedeno v dodatku ke smlouvě. Obec dále hradí rozvaděč + technologii čerpání. Připojení k rozvaděči, šachty kanalizační a vodoměrná a gravitační část kanalizace z domu hradí majitel. Kanalizační jímka stojí asi 9-10.000 Kč v případě množstevní slevy, 7-8.000 Kč vodoměrná šachta. Životnost kvalitní plastové jímky více než 60 let. – tlak. Kanalizace fungují od r. 94, 95 zatím se nikde neměnily. Např. firma Bonger – litá jímka jeden díl.

Je tlak. kanalizace ekonomicky výhodnější ?
Studie bude zveřejněna.

Před rokem jsem koupil novou čistírnu.
Je-li povoleno vypouštění odpadních vod z čov vodoprávním úřadem, je na zvážení, zda je povinnost připojovat. Bude řešeno individuálně, dle aktuální kapacity čističky a po dohodě s vodoprávním úřadem.

Přepojení může obec organizovat centrálně, v okamžiku, kdy bude znám stavební dodavatel. Novostavby s betonovou jímkou, je možno použít stávající jímku do určitého objemu. Je výhodnější, když je jímka kruhová, čerpadlo s řezákem omývá vnitřní objem jímky. Ve čtverhranné jímce se usazují splašky v rozích. Lze řešit individuálně s projektantem na místě. Pokud je do prům 1,5 m a kruhová, je možno ji použít. Zpětná klapka -je ve schématu. Přes čerpadlo stejně nic neproteče. Šnek je obklopen gumou.

Kolik stojí 50m výtlačného potrubí? – lépe protlakama: 1500 Kč/bm. Samotné potrubí pokládka max 500 Kč/bm při svépomocném výkopu. Připojení jímky musí realizovat odborná firma, aby se zamezilo protékání spodní a povrchové vody z důvodu úspory čerpání a dobré činnosti čov.

Výtlak PE 1¼ Musí být pro chaty také 2 m hluboká jímka?
Musí. Přes léto je stejná spotřeba.

Zapsal: Baborský

zápis  ke stažení: Fiala ČOV 2007 zápis.pdf

 


čerpací jímka schéma: schema cerpaci jimky.pdf

Aktualizováno Sobota, 20 Únor 2016 14:26